ขีดจำกัดการได้ยินเสียงของหูมนุษย์

การได้ยิน

รอบ ๆ ตัวเราเต็มไปด้วยเสียงที่หูไม่ยินและไม่สามารถรับรูหรือได้ยินอีกมากมายหลายเสียง เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์เราจะได้ยินเสียงที่มีช่วงความถี่ (Frequency) จำกัด นั่นคืออยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 20 -20,000 เฮิรตซ์ (hertz) หรือที่เรียกกันว่าช่วงการได้ยิน (audible range) ส่วนเสียงที่มีค่าความถี่ต่ำหรือสูงกว่านั้นหูของเราไม่สามารถได้ยินได้.

เสียงที่อยู่นอกเหนือจากการได้ยินของมนุษย์ หากคลื่นเสียงนั้นมีความถี่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์เรียกว่า คลื่นใต้เสียง (Infrasound) หรือคลื่นอินฟราโซนิค (infrasonic wave) ซึ่งเป็นคลื่นกลประเภทคลื่นตามยาวซึ่งมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นเสียงที่คนปกติได้ยิน หรือมีความถี่ต่ำกว่า 20เฮิร์ตซ์ ซึ่งเกิดจากการสั่นของตัวก่อกำเนิดเสียงขนาดใหญ่ เช่น การสั่นของตึก แผ่นดินไหว เป็นต้น.

ส่วนคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์ เรียกว่า คลื่นเหนือเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นอัลทราโซนิค (ultrasonic wave) ซึ่งเป็นคลื่นกลประเภทคลื่นตามยาวเช่นกัน ซึ่งมีความถี่มากกว่าคลื่นเสียงที่คนปกติได้ยิน หรือมีความถี่ระหว่าง 20,000 เฮิรตซ์ ขึ้นไป ซึ่งเกิดจากการสั่นของตัวก่อกำเนิดเสียงขนาดเล็ก.

สำหรับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ก็จะได้ยินเสียงในช่วงความถี่หนึ่งเช่นกัน แต่ช่วงความถี่ที่สัตว์แต่ละชนิดได้ยินจะแตกต่างกันไป อาจมีความถี่ต่ำหรือสูงกว่าช่วงการได้ยินของมนุษย์ เช่น:

– สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 15 – 50,000 เฮิรตซ์

– แมวสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 60 – 65,000 เฮิรตซ์

– ค้างคาวสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 10,000 – 120,000 เฮิรตซ์

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามีสัตว์บางชนิดสามารถได้ยินเสียงบางอย่างที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่ำและสูงกว่าช่วงการได้ยินของมนุษย์ แมวสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่าช่วงการได้ยินของมนุษย์ และค้างคาวสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่าช่วงการได้ยินของมนุษย์ และยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถรับฟังเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้